การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นปอเทือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐรินีย์ รองจัตุ, จริญญา อาจวิชัย, ศิโรรัตน์ วงษาเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมคอร์ไรซามีประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ และการเจริญเติบโตของต้นไม้หลายทาง คือ ทำให้รากเพิ่มเนื้อที่ในการดูดอาหารจากดิน เมื่อมีไมคอร์ไรซาเกิดขึ้นที่ราก ซึ่งเนื้อที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากเส้นใยเจริญอยู่รอบ ๆ ราก เจริญเข้าไปในดินบริเวณรอบ ๆ ราก ทำให้สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและแคลเซียม ได้มากกว่ารากที่ไม่มีไมคอร์ไรซา

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย

นอกจากนั้นเปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน เป็นต้น และหลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ซึ่งสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้ ซึ่งถือว่ามีวงจรชีวิตที่สั้น

ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของราไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นปอเทืองเนื่องจากต้นปอเทืองมีประโยชน์หลายด้าน และมีวงจรชีวิตที่สั้น ปลูกง่าย ซึ่งสามารถนำเอาไปปรับใช้กับการเกษตรได้ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับพืชอื่นๆได้อีกด้วย