ศึกษาการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณเรืองรอง จันทคาม, จุฬารัตน์ ลาดนาเลา, ชาคริยา มาตมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ, มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการผลิตเอทานอลและใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสในเปลือกถั่วลิสง โดยเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทพอลิแซ็กคาไรซึ่งจะอยู่รวมกับเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ดังนั้นเพื่อให้ได้เซลลูโลสที่มีคุณภาพสูงจึงต้องมีการกำจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ด้วยกระบวนการปรับสภาพต่างๆ เพื่อให้ได้เซลลูโลสบริสุทธิ์ โดยในขั้นตอนแรกจะนําเปลือกถั่วลิสงมาผ่านการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนำมาบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 5 มิลลิเมตร ต่อมาทำการปรับสภาพ ด้วยแอมมอเนียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และล้างด้วยน้ำกลั่นจนเป็นกลาง จากนั้นไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้น 0.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที นำสารละลายตัวอย่างไประเหยเพื่อเพิ่มความเข้มข้น แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลกลูโคสด้วยวิธี DNS ส่วนสารละลายที่เหลือนำไปปรับให้เป็นกลาง ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ปรับค่า pH ให้เป็น 4.5 ด้วยกรดซิติก 2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปรับค่า pH ให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานของยีสต์ และหมักโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ