การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในปลาส้มที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของ E.coli ที่ก่อโรคในมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา สุวรัตน์, กิตติวรรณ ทิ้งไทยสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในปลาส้ม(Lactic bacterie) ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของ E.coli ในปัจจุบันมีการป้องกัน และรักษาโรคโดยการการนำแบคทีเรียบางชนิดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้หรือการนำแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เพื่อยังยั้งแบคทีเรียบางชนิดที่ก่อโรคในร่างกาย เชื้อ E.coli เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ปวดท้อง ท้องเสีย หรือมีไข้ ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นและอาจหายเป็นปกติได้เอง แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง เช่น อุจจาระมีเลือดปน มีภาวะขาดน้ำ หรือไตวาย ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E.coli โดยใช้แบคที่เรียที่เกิดจากการหมักในที่นี้ในแบคทีเรียจากปลาส้ม โครงงานนี่เราจะดำเนินการโดยนำ E.coli มาเลี้ยงในเพลท แล้วนำแบคทีเรียในปลาส้มมาทดสอบการยับยั้งโดยวิธี Disc diffusion techniques เพื่อดูความสามารถของแบคทีเรียในปลาส้มว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli ที่ก่อโรคในมนุษย์ได้หรือไม่