เครื่องกวนน้ำยางพารา 2in1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา บุญนอก, รัตนาภรณ์ ชินกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพการทำสวนยางเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยปี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่า 100,000 ล้านบาทจากมูลค่าการส่งออกยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยปลูกยางพารามากกว่า 13 ล้านไร่ และแนวโน้มการใช้ยางพาราในอีก 20 ปีข้างหน้า โลกจะใช้ยางเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว กระบวนการผลิตของยางพารามีความสัมพันธ์กับการใช้แรงงาน จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหาปวดเมื่อย โดยเฉพาะการปวดหลังเพราะการกรีดยางและการกวนน้ำกรดยางในท่าที่ต้องก้มและเงยบ่อยๆรวมทั้งขั้นตอนการเก็บที่ต้องหิ้วถังที่มีน้ำหนักมาก และการกวนน้ำยางพาราในแต่ละครั้งนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการกวนค่อนข้างมาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา จึงได้ประดิษฐ์เครื่องกวนน้ำยางพาราที่สามารถกวนน้ำยางและหยดน้ำกรดได้ โดยเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ หลังจากนั้นจึงออกแบบตัวเครื่องกวนน้ำยางพาราและถังใส่น้ำกรด นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการออกแบบมาประดิษฐ์เครื่องกวนน้ำยางพารา เมื่อประดิษฐ์เครื่องกวนน้ำยางเสร็จแล้วจึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกวนน้ำยางพารา ทดสอบโดยการจับเวลาในการกวนน้ำยาพารา 1 ต้น ที่กวนน้ำยางพาราโดยใช้เครื่องกวนน้ำยางพาราและการกวนนเยางพาราโดยใช้แรงงานคนแบบปกติและหาค่าเฉลี่ย เพื่อช่วยทุ่นแรงในการกวนน้ำกรดกับน้ำยางพารา และอำนวยความสะดวกอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ให้กับคนที่ประกอบอาชีพนี้อีกด้วย