สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์​แข​ ติยะ​บุตร​, วริศรา ใจเป็ง, กัลยรัตน์ มะตนเด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีในนาข้าวเป็นวิธีที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการเกษตรจะมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชถึง 3 ล้านตัน(Stephenson, 2000) แต่การใช้สารเคมีมีผลเสีย คือ ทำอันตรายต่อผู้ใช้ และทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม และปนเปื้อนในแหล่งน้ำ กลุ่มผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะใช้สารที่ได้จากพืชมาควบคุมหรือยับยั้งวัชพืชที่เกิด จากการสังเกตพบว่า จะไม่มีพืชชนิดอื่นๆ ในระยะใกล้เคียงเจริญเติบโตได้ เมื่อมีพืชเหล่านี้อยู่ ได้แก่ สาบเสือ, ยูคาลิปตัส และหญ้าดอกขาว แสดงว่าพืชเหล่านี้มีสารที่เป็นอันตรายต่อพืชอื่นๆ