การพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังต้านการอักเสบจากสารสกัดจากน้ำนมราชสีห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีซอล แมะ, นูรฟาฏัน สาแมง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรดา สุรพันธนากร, วันเพ็ญ นาเกลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำนมราชสีห์ (Euphobia hirta L.) ที่มีสารสกัดสำคัญคือ Triterpenoid Tannins และ Flavonoids ถูกนำมาเพาะเลี้ยงในเขตตำบลบางปู จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาผลของฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยเตรียมสารสกัดเอทานอล 95% แล้วนำมาตรวจหาสารสำคัญด้วยวิธี FT-IR จากนั้นเตรียมแผ่นจากสารสกัด โดยละลายสารสกัดหยาบด้วยสารละลายเอทานอล95% และนำไปผสมกับเจลาตินที่ละลายเรียบร้อยแล้ว คนจนสารละลายเข้ากันแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียส จากนั้นนำแผ่นแปะไปทดสอบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบและความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นในการนำไปเป็นวัสดุนำส่งยา