แผ่นรองฝึกกลองทำจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตติญา พุฒพิทักษ์, ชนากานต์ ตรีแดงน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธวินท์ ทองมังกร, บรรณรักษ์ บุญปก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำพบปัญหาเรื่องความเครียดในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงคิด

ที่จะหางานอดิเรกที่สามารถช่วยในการผ่อนคลาย จึงไปฝึกตีกลองสแนร์ ครูผู้สอนจึงให้ฝึกฝนโดยใช้แผ่นซ้อมตี

กลองซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้แทน

แผ่นซ้อมตีกลองมาตรฐานที่มีราคาสูง

ทำชิ้นงานโดยการนำส่วนผสมของน้ำยางพารา กากกาแฟ ถั่วลิสง ชานอ้อย และใบชาเทใส่บีกเกอร์คนให้เข้ากัน

และเทลงในถาดแม่พิมพ์นำไปตากแดดให้แห้งนำชิ้นงานที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Tracker เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ได้ผลว่าวัสดุธรรมชาติแบบใดมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแผ่นซ้อมตีกลองแบบมาตรฐานมากที่สุด