การพิสูจน์คุณภาพมูลไส้เดือนจากเบดดิ้งชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาคม ศรีชาย, ณฐกร สิกขวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้น การทําการเกษตรโดยการปลูกพืช ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งผลผลิตของพืชพันธ์ ซึ่งในปุ๋ยเคมียี่ห้อต่างๆนั้น ส่วนมากแล้วจะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักในการเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งธาตุเหล่านี้มีข้อดีในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรก็จริง แต่ก็มีข้อเสียอยู่มากมาย คณะผู้จัดทําโครงงานจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยชนิดต่างๆ จนมาพบกับปุ๋ยมูลใส้เดือนดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีเเร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและยังเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติซึ่งไม่ทําให้ดินเกิดความเสียหายในระยะยาวอีกด้วย เราจึงมีแนวคิดในการทําโครงงานเรื่องการพิสูจน์คุณภาพปุ๋ย มูลใส้เดือนจากเบดดิ้งชนิดต่างๆ ได้เเก่ มูลโคนม มูลโคบ้าน มูลเเพะ และ มูลม้า

ผลการทดสอบหาค่า pH และ NPK ของมูลไส้เดือนพบว่ามูลไส้เดือนทุกชนิดมีค่า pH เท่ากันเเต่มูลไส้เดือนที่มาจากเบดดิ้งวัวนมมี ค่าไนโตรเจน(N)สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับ Hight+ ค่าฟอสฟอรัส(P)มูลทุกชนิดมีค่าเท่ากันซึ่งอยู่ในระดับ Hight ส่วนมูลไส้เดือนจากเบดดิ้งมูลเเพะให้ค่าโพแทสเซียม(K)สูงซึ่งอยู่ในระดับ Medium

ผลการทดสอบการเจริญเติบโต เมื่อนำมูลไส้เดือนไปปลูกพืชพบว่ามูลไส้เดือนเเต่ละชนิดให้การเจริญเติบโตด้านความสูง ความอวบ ของพืชที่โดดเด่นต่างกัน ดังนี้ มูลไส้เดือนจากมูลวัวบ้าน ให้ความสูงเฉลี่ยของต้นอ่อนทานตะวันสูงสุดเท่ากับ 20.1 เซนติเมตร จากมูลเเพะให้ความอวบเฉลี่ยของต้นอ่อนทานตะวันสูงสุดเท่ากับ 2.63 มิลิเมตร และความสูงเฉลี่ยของถั่วเขียวสูงสุดเท่ากับ 24.995 เซนติเมตร จากมูลวัวนมให้ความอวบเฉลี่ยของต้นถั่วเขียวสูงสุดเท่ากับ 1.583 มิลลิเมตร ซึ่งผลการทดลองที่ได้ส่วนใหญ่เเตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปริมาณเเร่ธาตุในมูลไส้เดือนที่แตกต่างกัน เเต่ถึงกระนั้น มูลสัตว์ทุกชนิดก็ก็สามารถนำมาทำเป็นเบดดิ้งได้ และไม่มีความเเตกต่างกันมากในเรื่องของคุณภาพ