การศึกษาพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงเผ่าพันธุ์ของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน(Chrysochus cobaltinus)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤพัฒน์ ยาใจ, จิรพนธ์ เส็งหนองเเบน, ฐิติพงศ์ หลานเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน (Chrysochus cobaltinus) เป็นแมลงที่ผู้จัดทำสนใจในการที่จะนำมาศึกษา โดยจากการหาข้อมูลผู้จัดทำพบว่า ข้อมูลของตัวแมลงเองนั้นมีข้อมูลที่น้อยมาก มีเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถสืบค้นได้ โดยในการทำการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจท่านอื่น โดยในการสังเกตด้วงดอกรักสีน้ำเงิน พบสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรก คือ โครงสร้าง ทำให้คณะผู้จัดทำเริ่มทำการศึกษาที่หนึ่งคือ การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน โดยนำตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย อย่างละ 3 ตัว มาสังเกต โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตริโอ และเมื่อทำการสังเกตุด้วงดอกรักสีน้ำเงินไปเรื่อย ๆ ได้พบพฤติกรรมที่น่าสนใจของด้วงดอกรักสีน้ำเงินคือ พฤติกรรมของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ทำให้คณะผู้จัดทำเริ่มทำการศึกษาที่สอง สาม และสี่ โดยการศึกษาที่สองพฤติกรรมทั่วไปของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน โดยผู้จัดทำได้ไปศึกษาด้วงดอกรักในธรรมชาติโดยสังเกตพฤติกรรมการกิน การเดิน การบิน การป้องกันตัว การศึกษาที่สามคือพฤติกรรมการสืบพันธุ์การศึกษาพฤติกรรมการสืบพันธุ์ ก่อน ขณะ และหลังการสืบพันธุ์ โดยนำตัวเต็มวัยมาแยกเป็นคู่ใส่ในกล่องเก็บแมลง โดยการศึกษาพฤติกรรมก่อนการผสมพันธุ์ นำด้วงดอกรักสีน้ำเงินใส่ในกล่องขนาด 20 ซม. × 20 ซม. × 20 ซม. แล้วนำแผ่นกั้นมากั้นระหว่างตัวผู้และตัวเมีย โดยแผ่นกั้น เพื่อสังเกตปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้วงดอกรักสีน้ำเงิน ทำซ้ำรูปแบบละ 3 ครั้ง จากนั้นทำการศึกษาพฤติกรรมขณะการผสมพันธุ์ โดยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการผสมพันธุ์และระยะเวลาในการผสมพันธุ์ของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน ทำซ้ำในแต่ละช่วง 3 ครั้ง สุดท้ายศึกษาพฤติกรรมหลังการผสมพันธุ์ สังเกตระยะเวลาหลังจากผสมพันธุ์ก่อนทำการผสมพันธุ์อีกครั้ง และสังเกตพฤติกรรมของด้วงดอกรักสีน้ำเงิน