คณิตศาสตร์กับสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทรัก เหมือนเตย, คุณานนต์ ทรัพย์มามูล, ญาณิศา ดั่นเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรธร เพ็งผจญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องคณิตศาสตร์กับสมาร์ทโฟนหรือLearning mathematics through Smartphonesเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนำเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับเลขคณิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการศึกษาไทยยุค 4.0 เพื่อตอบสนองให้ผู้เรียนได้ใช้สมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและนำไปแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้และเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้สมาร์ทโฟนพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้แก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ โดยนำเอาแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือ สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) ซึ่งทางผู้จัดทำได้สามารถสร้างนวัตกรรมบนสมาร์ทโฟนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการศึกษาไทยในยุค 4.0