ความสัมพันธ์ระหว่างภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในกล้องสลับลายและจำนวนแผ่นกระจกที่ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา พันธ์รุ่งจิตติ, นารา นามธนาสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์