การใช้ไคโตซานดักจับไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา พิบูลย์สวัสดิ์, พรพิมล ภู่เกตุ, ณัชชา ศิริโก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ยาดักไขมันหลายชนิดมีส่วนประกอบของไคโตซาน จึงอยากทราบว่าถ้าใช้ไคโตซานที่สามารถพบได้ทั่วไป เช่น จากเปลือกกุ้ง กระดองปู จะมีประสิทธิภาพในการดักจับไขมันเท่ายาดักไขมันหรือไม่