แอพพลิเคชั่นจำลองสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนในรูปแบบโมเดล 3 มิติ (แอ่ว.เมือง.แพร่)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ วาสนะตระกูล, สุภาพร ปวงเริ่ม, พิมพ์พิสุทธิ์ จิตต์บุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรเทพ วันกาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแอพพลิเคชั่นจำลองสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนในรูปแบบโมเดล 3 มิติ (แอ่ว.เมือง.แพร่) สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่อยู่ไกลออกไปได้ ร่วมกันกับเหตุการ์ณปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มีจำนวนนัักท่องเที่ยวลดลงจากปกติ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นจำลองสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนในรูปแบบโมเดล3มิติ (แอ่ว.เมือง.แพร่) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเยี่ยมชม สำรวจและศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวตัวอย่างในจังหวัดแพร่ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ จากการติดต่อซื้อขายสินค้า OTOP ผ่านแอพพลิเคชั่นจำลองสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนในรูปแบบโมเดล 3 มิติ (แอ่ว.เมือง.แพร่) และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นจำลองสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนในรูปแบบโมเดล3มิติ (แอ่ว.เมือง.แพร่)