โครงงานทุ่นซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลพร ศรีวงษา, แทนใจ ด่อนน้อยจริง, พลวัต บ่อสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสญาภา ธรรพรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีเหตุการน้ำมันรั่วไหลในทะเลและแหล่งน้ำบ่อยครั้ง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดทำโครงงานทุ่นซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของ ทุ่นซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ เป้าหมายคือ 1. กำจัดน้ำมันดิบที่รั่วไหลในทะเล โดยกลุ่มทดลองคือ น้ำมันดิบ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันพืช โดยจะแบ่งน้ำมันแต่ละชนิดปริมาณ 200มิลลิลิตร โดยเทลงไปบนผิวน้ำปริมาณ 2 ลิตร นำทุ่นซับน้ำมันแช่ลงในใน้ำเป็นเวลา 1 ชม., 2 ชม., 3 ชม. ตามลำดับและวัดปริมาณน้ำมันที่ดูดซับได้2. ศึกษาว่าวัสดุชนิดใดเหมาะแก่การนำมาทำเป็นปลอกของทุ่นมากที่สุด โดยมีกลุ่มทดลองคือ กระดาษใยบวบผสมนุ่น กระดาษใยสับปะรดผสมนุ่น กระดาษใยนุ่น พบว่าวัสดุที่เหมาะแก่การนำมาทำปลอกของทุ่นมากที่สุดคือ กระดาษใยบวบผสมนุ่น เพราะสามารถดูดซับน้ำมันได้มากที่สุดและมีความแข็งแรงทนทาน รองลงมาเป็นกระดาษใยนุ่น และกระดาษใยนุ่นผสมใยสับปะรดตามลำดับ และทดสอบความแข็งแรงทนทานของทุ่นซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ 3. ศึกษารูปทรงนุ่นที่เหมาสมที่สุดโดยทดสอบกับทุ่นที่มีพื้นที่ผิวเท่ากันแต่มีรูปทรงต่างกัน เพื่อทดสอบว่ารูปทรงใดดีที่สุด

พิจจารณาจากประสิทธิภาพการซับน้ำมันและความแข็งแรงคุ้มค่า