ตู้ฟักไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมา พันธุ์ฟูจินดา, วรรณวิสา พลกัน, ณัฐสุดา ปอยสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องตู้ฟักไข่ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บางรายประสบปัญหาในกรณีที่ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แม่ไก่ไข่ ออกมาแล้วไม่ยอมฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่ซ้อนรังกัน เป็นต้น นับว่าเป็นอีกปัญหา ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างมาก ถ้าจะไปซื้อ ตู้ฟักไข่มา ใช้ราคา ก็แพง ไม่เหมาะกับเกษตรกร ผู้หาเช้ากินค่ำแบบชาวบ้าน ดังนั้น สมาชิกจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ ตู้ฟักไข่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบประดิษฐ์ตู้ฟักไข่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่ เป็นตัวมากกว่าการให้แม่ไก่ฟักเอง จากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบประดิษฐ์ ตู้ฟักไข่ พบว่า ตู้ฟักไข่ที่ประดิษฐ์ ขึ้นมา มีวิธีการประดิษฐ์ที่ง่าย เป็นตู้จากกล่องโฟม สามารถใช้งานได้จริงฟักไข่ได้ประมาณ 2 แม่ไก่ ( ประมาณ 20 ฟอง) โดยมีปัจจัยต่างๆ ในการฟักไข่คล้ายกับการฟักไข่โดย แม่ไก่ให้มากที่สุด สามารถควบคุม อุณหภูมิให้คล้ายกับตัวแม่ไก่อย่างสม่ำเสมอ ที่อุณหภูมิประมาณ 37.4 – 37.8 องศาเซลเซียส ให้ความร้อน และ ความอบอุ่นแก่ไข่ในการฟักได้ ความชื้นอยู่ในช่วง 51-70 เปอร์เซ็นต์ และระบบการเคลื่อนที่ของไข่ โดยการดึง กลับไปกลับมาเหมือนกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อให้ไข่สั่นสะเทือน เหมือนกับแม่ไก่ฟักทุกหนึ่ง ชั่วโมง และใช้เวลาในการฟักเป็นตัวใช้เวลา ทั้งหมด 19 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.35, 4.40 4.55 , 4.65 และ 4.75 ตามลำดับ จากการศึกษา ความคงทน ความสวยงาม ความสะดวกในการ เคลื่อนย้าย ประสิทธิภาพในการใช้งาน รูปแบบตู้ฟักไข่ ความสะดวกในการใช้งาน