จักรยานกังหันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภราภรณ์ เทินสะเกตุ, เสาวนีย์ ภิริรักษ์, ศิริวรรณ สุวาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรยานกังหันน้ำ

ประเภทโครงงาน สิ่งประดิษฐ์

ผู้จัดทำโครงงาน 1.นางสาว ศิริวรรณ สุวาท ชั้นม.5/1 เลขที่ 4

  1. นางสาว ศุภราภรณ์เทินสะเกตุ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 5

  2. นางสาว เสาวนีย์ภิริรักษ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่17

อาจารย์ที่ปรึกษา นางเรณู เวบสูงเนิน

นางวราพร เขียวแก้ว

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง จักรยานกังหันน้ำ เป็นโครงงานประเภท สิ่งประดิษฐ์ มี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1.เพื่อประยุกต์ใช้จักรยานให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาผลิตเป็นจักรยานกังหันน้ำ 2.เพื่อศึกษาหลักการของกังหันน้ำ 3.เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย4.เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสียในเขตชุมชนที่น้ำนิ่ง5.เพื่อศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของน้ำ

ปัญหาเรื่องน้ำเสียมีประวัติความเป็นมาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของชุมชนเมื่อชุมชนเจริญเติบโตประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเรื่องน้ำเสียก็ติดตามมา และมีสารพิษจากผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เจือปนอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้น้ำเสียเป็นปัญหายุ่งยากมากขึ้นตามลำดับในอนาคต การแก้ไขน้ำเสียจึงจำเป็นต้องนำเครื่องกลเติมอากาศเข้าช่วยบำบัดน้ำเสียอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น สมาชิกจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์จักรยานกังหันน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการกังหันน้ำแล้วนำจักรยานเก่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นจักรยานกังหันน้ำเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและออกกำลังกาย จากการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบประดิษฐ์จักรยานกังหันน้ำ พบว่าการประดิษฐ์จักรยานกังหันน้ำที่สามารถใช้ในการออกกำลังกายได้ขนาดกังหันน้ำที่ใช้จะต้องมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักไม่มากจนเกินไป มีจำนวนใบพัดที่พอเหมาะ