การเปรียบเทียบคุณภาพของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากใบปาล์มน้ำมัน ใบยางพาราและผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวิชญ์ บุญคง, ปาติโมกข์ ศรีไตรรัตน์, ธารไท เสียงหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากใบปาล์มน้ำมัน ใบยางพารา และผักตบชวาเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาง่ายในท้องถิ่นของเรา จึงมีความคิดที่จะมาเพิ่มมูลค่าให้ของเหล่านั้น โดยนำมาทำเป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง อาทิเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมทางเคมีอื่นๆ เป็นต้น แต่พวกเราจะนำมาเปรียบเทียบคุณภาพโดยการนำมาเคลือบผลไม้ ว่าสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากแหล่งใดมีคุณภาพมากกว่ากัน