การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัชชนก ทวีแสง, จุฬาลักษณ์ สมบูรณ์, พัชรดา เสมอศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติ คือ แผ่นดูดซับเสียงจากกากมะพร้าว กาบกล้วยและแกลบ เพื่อเปรียบเทียบหาแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติที่ดีที่สุด