ความลับของกระเจี๊ยบแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา วันขวา, สุพิชญา พันธุ, สุพิชญา ณีสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร เขียวเเก้ว, เรณู เวบสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ความลับของกระเจี๊ยบ จัดทำขึ้นมา (1) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2) ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติมโตของกระเจี๊ยบ (3) เพื่อดูลักษณะทางพฤษศาสตร์ของกระเจี๊ยบ (3) เพื่อศึกษาหาข้อมูลของกระเจี๊ยบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการศึกษาหาความรู้และทดลองในครั้งนี้ได้นำต้นกระเจี๊ยบไปปลูกเพื่อสังเกตและบันทึกผลการทดลอง

ดูลักษณะทางพฤกษศาสร์ และได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสือสมุนไพร ต่างๆ และศึกษาหาลักษณะภายใน

เนื้อเยื่อเซลล์ต่างๆ เช่น ลำต้นของกระเจี๊ย ใบของกระเจี๊ยบ และรากของกระเจี๊ยบ

กระเจี๊ยบแดงสามารถเป็นได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สมุนไพร ผัก ผลไม้ ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์เช่น การกระหาย ยารักษาโรค รวมไปถึงการปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

ผัก คือพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาทิ ผล ใบ ราก ดอก หรือลำต้น มาประกอบอาหาร ซึ่งไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่เห็ด ซึ่งในทางชีววิทยาจัดเป็นพวกเห็ดรา ก็นับรวมเป็นผักด้วย

ผลไม้ หมายถึง ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้ และส่วนมากจะไม่ทำเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง รวมถึง มะเขือเทศ ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผักและผลไม้