การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันการเกิดโรคในพืชและป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา เพาะนิยม, ณัฐชนก ไกรชีพ, อรไพลิน พุ่มศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มังคุดเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมมาก มังคุดได้รับขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม้" มีการนำมังคุดมาประกอบอาหารบ้างทั้งอาหารคาว ส่วนใหญ่จะนิยมรับประทางมังคุดสุกเป็นผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอย และยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วย เปลือกของมังคุดมีสารให้รสฝาด คือแทนนิน แซนโทน แทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมาน ทำให้แผลหายเร็ว มังคุดช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทางผู้ศึกษาได้สนใจนำเปลือกมังคุดที่เหลือทำให้เป็นปัญหาของเสียเหลือทิ้งในที่ต่างๆ และในช่วงนี้ประเทศไทยเป็นฤดูมังคุด มังคุดจึงออกผลเยอะจนล้นตลาด ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นศึกษาโดยนำเปลือกมังคุดมาทำประโยชน์ ซึ่งจากงานวิจัยต่างๆพบว่าในเปลือกมังคุดมีสารแทนนิน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและป้องกันแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืช งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันการเกิดโรคในพืชและป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืช โดยการศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา

  1. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด

2)ผลของการเกิดโรคในพืช

จะศึกษาโดยการใช้การสกัดโดยสารจากตัวทำละลายเอทานอล 95% แล้วนำสารสกัดที่ได้ไประเหยตัวทำละลายโดยใช้การระเหยภายใต้ความดันต่ำด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน(rotary evaporator) จนแห้งแล้วนำไปทดสอบการป้องกันโรคที่เกิดจากพืชและป้องกันแมลง