การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด เปลือกมะกรูด และใบฟ้าทะลายโจรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Dermatophytes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิษฎา พงศ์ดี, ณัฐกฤตา พึ่งภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา Dermatophytes โดยใช้สารสกัดหยาบจาก เปลือกมังคุด: Mangosteen peel ฟ้าทะลายโจร:Andrographis paniculata และมะกรูด: Kaffir lime โดยใช้เอทานอล 95% เป็นตัวสกัด แล้วเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อรากับเชื้อรา Dermatophytes แล้วหาว่าสารสัดหยาบชนิดใด มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด ทางคณะผู้จัดทำคาดว่า สารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดจะส่งผลในการยับยั้งเชื้อรา Dermatophytes มากที่สุด เนื่องจากในเปลือกมังคุดนั้น มีสารแซนโทนซึ่งสามารถช่วยในการยับยั้งเชื้อรา Dermatophytes ได้