การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงฝุ่นดำจากแกลบและผงฝุ่นนำเข้าเพื่อเก็บลายนิ้วมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส คงแก้ว, พลอยกนก อรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ เภรีฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งส่งผลดีต่อมนุษย์ และส่งผลเสียทำให้เกิดสภาวะต่าง ๆ มากมายอันมนุษย์เราไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น โดยสิ่งที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์มากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือสามารถรับรู้ได้ล่วงหน้า

ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะจัดทำชิ้นงานที่มีชื่อว่า “เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ขึ้นมาเพื่อทำเป็นเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันซึ่งตัวเราเองคาดไม่ถึง โดยจัดทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปในสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย เข้าถึงสะดวก ที่สำคัญคือมีความถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้คนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทันท่วงที