เครื่องมือคัดแยกคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมด้วยคลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมิตา เสียงล้ำ, สกลสุภา วรแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคทั้งภายใน และภายนอกประเทศเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง ซึ่งการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคนั้น ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์การคัดแยกความสมบูรณ์ และอายุของมะพร้าวน้ำหอมที่สามารถวัดค่าได้อย่างแน่นอนและสม่ำเสมอ และการตรวจสอบความสมบูรณ์ และคุณภาพภายในของมะพร้าวน้ำหอมในปัจจุบันยังใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบทำลายผลผลิต ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการค้นคว้า และพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของผลมะพร้าวน้ำหอม รวมถึงการสร้างเกณฑ์กำหนดความสมบูรณ์ของผลมะพร้าวน้ำหอม และการวิเคราะห์คุณภาพของผลมะพร้าวน้ำหอมจากปริมาณน้ำแบบไม่ทำลายผลผลิต โดยศึกษาจากความสัมพันธ์การลดลงของพลังงานในคลื่นเสียงที่ทำการส่งผ่านลูกมะพร้าวน้ำหอม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล