การทดสอบประสิทธิภาพการรักษาความชื้นของวัสดุจากแกลบ ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน และผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญา เพิ่มเจริญ, กานพลู เลี้ยงถนอม, สุภาวดี มะนาวหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล หงษ์คำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารสดจะต้องเก็บไว้ในที่ๆอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาอายุอาหารไว้ จึงมีกล่องโฟมขึ้นมาเพื่อเก็บอาหารสดระหว่างการเดินทางในระยะไกลแต่กล่องโฟมนั้นเป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่ต้องผ่านกรรมวิธีทางเคมี จึงอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปะปนอยู่ หากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทางผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น แกลบ เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และซังข้าวโพด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากมาย มาทำเป็นวัสดุเก็บความเย็น เพื่อให้สามารถเก็บอาหารไว้ในกล่องโฟมได้นานขึ้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้อาหารสดสัมผัสกับน้ำแข็งเพราะเมื่ออาหารสดสัมผัสน้ำแข็งโดยตรงจะมีอาการเหี่ยว หรือ มีสีเปลี่ยนไปไม่น่ารับประทาน และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการนำ แกลบ เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และซังข้าวโพด มาขึ้นรูปในอัตราส่วนที่ต่างกัน ทำการทดสอบหาประสิทธิ์ภาพในการรักษาความชื้น ความสดของผัก โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ วัสดุที่ใช้เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และแกลบในอัตราส่วน 1:1:2 จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความสดของผักได้ดีที่สุด