การทดสอบลักษณะทางกายภาพของกล้วยหอมโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นสวรรค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณิตา ปัญญาพรเมธา, พรศิริ กาญจนอภิรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบลักษณะทางกายภาพของกล้วยหอม เนื่องจากการเก็บผลไม้ไว้ที่ 258 C จะทำให้สีของผลไม้เปลี่ยนช้ากว่าการเก็บรักษาเเบบธรรมดา คณะผู้จัดทำจึงได้ลองใช้ Carboxymethyl cellulose จาก Nata de coco เคลือบผิวกล้วยหอม เนื่องจากสาร CMN สามารถชะลอการสุกของกล้วย เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มาก