โค้ดโปรแกรมตรวจสอบประพจน์ตรรกศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนธรณ์ อินต๊ะมูล, พิมพ์ธิดาภัทร วงษ์ตระหง่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โค้ดโปรแกรมตรวจสอบประพจน์ตรรกศาสตร์ (Checking Statement Logic by Code Program)