การบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับด้วยระบบ ASMR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิษยา แก้วศรีงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา โกติรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการทีช่วยแก้ปัญหาอาการคนนอนไม่หลับได้ โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดแก้ไขปัญหา