แบบจำลองบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่สามารถเพิ่มระยะเวลาการรับแสงและแสดงผลสภาวะในบ่อแบบ เรียลไทม์ด้วยระบบ Internet Of Things (IOT)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ยา เนตรตระกูล, พันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา, เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบ และสร้างบ่อจำลองการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่สามารถตรวจสอบระดับความเค็ม และค่าpHให้เหมาะสมโดยระบบตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบ และสร้างบ่อจำลองปลูกสาหร่ายพวงองุ่นที่สามารถตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมโดยระบบอัตโนมัติ และได้ศึกษาปัจจัยของแสงสว่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น โดยเปรียบเทียบกับการเลี้ยงที่ไม่มีการเพิ่มระยะเวลาในการให้เเสง

ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและทดลองทำแบบจำลองบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่มีสามารถเพิ่มระยะเวลาการรับแสงและแสดงผลสภาวะในบ่อแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ Internet Of Things (IOT) ในการออกแบบจะใช้อุปกรณ์และหลักการทำงานของชุดอุปกรณ์อิเลคโทรนิค คือ Raspberry Pi ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมและสั่งงาน อุปกรณ์ตรวจจับวัดค่าต่างๆ ดังนี้ 1. วัดค่า pH โดยใช้Analog pH Meter (pH Sensor) 2. วัดความเค็ม : COMBINATION CONDUCTIVITY/ PH MODULE EC505 3. วัดความส่องสว่าง : Ambient Light Sensor Module (BH1750FVI) ควบคุมการหมุนเวียนของน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำ Sonic AP1000 และระบบให้แสงสว่างโดยหลอดไฟ 60 LED ปลูกต้นไม้ Grow Light ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมช่วยในการทำงานด้านเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและง่ายต่อการทำงาน สามารถนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในภาคการเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆได้ในอนาคต