ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์เรืองแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์​นที​ สายมณี, เอวิตรา เกตุแก้ว, ณัฐรดา หนูคาบแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการทำวัสดุไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์เรืองแสงซึ่งศึกษาส่วนผสมสำหรับการผลิตไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์และส่วนผสมอัตราส่วนของผงขมิ้นชันที่เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์นี้เรืองแสงได้ โดยกำหนดปริมาณของอัตราส่วนต่างๆดังนี้คือ ชุดที่ 1 ผสมซีเมนต์ 500 กรัมทราย 1,375 กรัม และน้ำ 325 กรัม เป็นส่วนผสมพื้นฐานโดยที่ยังไม่ใส่ผงขมิ้นชัน ชุดที่ 2 ผสมซีเมนต์ 500 กรัมทราย 1,375 กรัม น้ำ 350 กรัมและผงขมิ้นชัน 10 กรัม ชุดที่ 3 ผสมผงซีเมนต์ 500 กรัมทราย 1,375 กรัม น้ำ 300 กรัม และผงขมิ้นชัน 10 กรัม และจากผลการทดลองของการทดลองทั้ง 3 ชุดพบว่าการทดสอบหากำลังอัดที่อัตราส่วนผสมพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยกำลังอัด เท่ากับ 155.35 ksc การทดสอบหากำลังอัดในการทดลองชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยกำลังอัด เท่ากับ 184.37 ksc การทดสอบหากำลังอัดในการทดลองชุดที่ 3 มีค่าเฉลี่ยกำลังอัด เท่ากับ 118.09 ksc ซึ่งจากการทดสอบการหาค่าเฉลี่ยกำลังอัดนี้จะบอกได้ว่าจากส่วนผสมใดที่ผลิตไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ออกมาแล้วจะสามารถทำน้ำหนักและกำลังอัดได้มากที่สุดและจากผลการทดลองบอกได้ว่าอัตราส่วนที่สามารถรับแรงอัดได้มากที่สุดนั่นก็คือการทดลองชุดที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยกำลังอัด เท่ากับ 184.37 ksc อีกทั้งเราสามารถอนุมานในการใช้ส่วนผสมที่จะผลิตไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์โดยอ้างอิงจากการทดลองชุดที่ 2 นั่นเอง