การคัดแยกพัสดุด้วย Text recognition

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา บุญคง, นายศักย์ศรณ์ อยู่ทองอินทร์ อยู่ทองอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น, ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการคัดแยกพัสดุด้วย Text recognition มีเจตจำนงเพื่อช่วยจัดการระบบการคัดแยกพัสดุภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นภายใต้ข้อมูลของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการใช้เทคโนโลยีเทคนิค Optical Character Recognition มาช่วยในการอ่านชื่อหน้ากล่องพัสดุด้วยกล้องเว็บแคม จากนั้นแปลงข้อมูลภาพเป็นตัวอักษรแล้วลิงก์กับข้อมูลของบุคลากรและนักเรียนภายในองค์กรที่ถูกระบุ/ว้ในฐานข้อมูล Microsoft Excel ที่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Pythonได้ ให้การคัดแยกพัสดุใช้ระยะเวลาน้อยลง และเป็นระเบียบมากยิ่ง เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาระบบการขนส่งให้กับองค์กรอื่นมีความทันสมัย รวดเร็ว และสามารถจัดการระเบียบพัสดุได้ดียิ่งยวดมากยิ่งขึ้น