การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว Cutibacterium acnes ด้วยสารสกัดจากข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร ชัยสิทธิ์, ชุติวัต พัฒนจักร, พศิน นิลธนาปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit. A wide variety of treatment regimens exist for acne vulgaris including antibiotic, chemical compound as well as hormonal and anti-androgen. However, none of these methods is free of side effects and their exact role in therapy is not clear. Medicinal plants have a long history of use and have been shown to possess low side effects. These plants are a reliable source for preparation of new drugs. Rice is an important cereal crop for a large population in the world, especially in Thailand which produces several traditional rice varieties. It is a source of many bioactive non-nutrient compounds known as phytochemicals. Therefore, 4 rice (Oryza sativa L.) varieties from local cultivators, Thailand were studied for antibacterial properties. In vitro efficacy of two organic solvent (hexane and methanol) extracts of rice seed were tested against Cutibacterium acnes ATCC 6919, acne causing bacteria. The antimicrobial activity of the crude extract was evaluated by detection of clear zone of inhibition using agar well diffusion assay. Hexane extract of jasmine (Hom-Mali) and red jasmine (Hom-Mali dang) rice showed good antimicrobial activity against C. acnes. Moreover, methanolic extract of red jasmine rice exhibited the best antimicrobial activity against the test bacteria.

The consequences of this investigation suggest that the rice extracts could be possible to use as the natural anti-acne formulations, especially for the anti-acne causing bacteria application.