การตรึงโลหะทองแดงที่ปนเปื้อนในดินด้วยเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติ, ศิริยา ซื่อตรง, สิลิล คำแน่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา สุรำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงและจัดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง ในแต่ละปีประเทศไทยมีการบริโภคและแปรรูปมังคุดในปริมาณมาก ทำให้มีเปลือกมังคุดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมากด้วย จากการศึกษาพบว่าเปลือกมังคุดมีสารสำคัญหลัก 3 ชนิด คือ สารแซนโทน แอนโทไซยานิน และสารแทนนิน สารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและยังสามารถจับกับโลหะหนักได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการใช้เปลือกมังคุดเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของดินที่ปนเปื้อนโลหะทองแดง ทำให้โลหะหนักถูกตรึงไว้ในดิน และลดการดูดซึมเข้าสู่พืช เพื่อลดผลกระทบของโลหะหนักในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นสารแซนโทนซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้หลายชนิด ยังอาจช่วยยับยั้งเชื้อเชื้อราและแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ถ้าเปลือกมังคุดสามารถช่วยตรึงโลหะทองแดงที่ปนเปื้อนในดินได้ ดังนั้นพืชที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนโลหะทองแดง จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีปริมาณโลหะทองแดงสะสมในพืชต่ำลงด้วย ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก