การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะกรูดด้วยน้ำมันพืช : ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤพัท ศรีรัตนา, สรชัช นุชนานนท์เทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์