การสกัดน้ำตาลจากกากกาแฟโดยวิธีการไฮโดรไลซิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาพัชร มีนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานในประเทศไทยมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคน้ำตาลเกิน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับปริมาณกากกาแฟเหลือทิ้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล และสกัดน้ำตาล งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสังเคราะห์น้ำตาลจากกากกาแฟโดยวิธีการไฮโดรไลซิสด้วยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยจะนำกากกาแฟไปทำการปรับสภาพทั้งทางกายภาพ เพื่อกำจัดสารมีขั้วและไม่มีขั้ว และทางเคมีด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 60 นาที เพื่อกำจัดลิกนิน และนำกากกาแฟที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว มาทำการไฮโดรไลซิสด้วยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในหม้อนึ่งความดัน แล้วเก็นสารตัวอย่างตามเวลาที่ศึกษา คือ 60, 90, และ150 นาที จากนั้นจะศึกษาปริมาณน้ำตาลที่สังเคราะห์ได้ ณ เวลาต่าง ๆ โดยวิธีการไทเทรต แล้วนำค่าที่ได้หลังจากคำนวณเปอร์เซ็นต์น้ำตาลมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาเปรียบเทียบกันแล้วสรุปผล ซึ่งนอกจากจะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไซลิทอล, และเอทานอล เป็นต้นแล้ว ยังเป็นการนำกากกาแฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย