การวิเคราะห์คัทโลกัสบนพื้นผิวของการหมุนรอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอวกาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิชชา โก้ยกิ้ม, ภิญญาดา ประกอบศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ เหมะ, รัตนศักดิ์ เหมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์คัทโลกัสบนพื้นผิวของการหมุนรอบเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอวกาศที่ห่างจากโลก โดยพื้นผิวของการหมุนรอบได้จากการหมุนกราฟรอบแกนและพื้นผิวที่ได้จะมีรูปทรงตามกราฟที่หมุน ซึ่งส่งผลให้การหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอวกาศมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการศึกษาคัทโลกัสได้แสดงถึงเซตของจุดที่มีเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน ผู้วิจัยต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอวกาศในสภาพแวดล้อมที่โค้งงอ

จากสถานการณ์จำลอง ผู้วิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมในการคำนวณหาคัทโลกัสบนพื้นผิวของการหมุนรอบ

เมื่อนำอัลกอริทึมในการคำนวณหาคัทโลกัสมาใช้ในการหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอวกาศ งานวิจัยนี้สามารถระบุคัทโลกัสบนพื้นผิวของการหมุนรอบที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นผิวที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ