การพัฒนาเซนเซอร์แบบใหม่ร่วมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดเชื้อ salmonella ในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณพร วังหนอง, นิราพร อังกาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์, อรวรรณ ชัยลภากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์แบบใหม่ร่วมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดเชื้อ salmonella ในอาหาร เนื่องจากเชื้อsalmonella เป็นเเบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่มีความรุนแรง พบได้ในลำไส้มนุษย์ และสัตว์ อาหารที่พบว่ามักมีการปนเปื้อน คือ เนื้อและเครื่องใน โดยเฉพาะ เนื้อไก่ ไข่เเละนมดิบ การติดเชื้อจะทำให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง ซึ่งปัจจุบัน มีเทคนิคมากมายสำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในอาหาร เเต่เทคนิคเหล่านั้นไม่เหมาะกับประเทศที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ดังนั้นวิธีการตรวจที่เรียบง่าย มีความเเม่นยำเเละความไวสูง จึงยังคงจำเป็นมากสำหรับการวินิจฉัยโรคทาการเเพทย์เบื้องต้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเซนเซอร์แบบใหม่ร่วมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดเชื้อ Salmonella ในอาหารเเละเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อที่ 3 คือการรับรองการมีสุขภาพเเละความเป็นอยู่ที่ดีของทุกช่วงอายุ