การพัฒนาเซนเซอร์แบบใหม่ร่วมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดเชื้อ salmonella ในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณพร วังหนอง, นิราพร อังกาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์, อรวรรณ ชัยลภากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Salmonella เป็นแบคทีเรียที่มีความอันตรายซึ่งมักจะพบว่ามีการปนเปื้อนอาหารและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การเจ็บป่วย เช่น ท้องร่วง ดังนั้นการตรวจสอบแบคทีเรียนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายอย่างแพร่หลาย จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาเป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบ paper-based ที่ต้องการการตรวจจับเชื้อ Salmonella ที่ละเอียดอ่อน รวดเร็ว และคุ้มค่า รูปแบบอุปกรณ์ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเองบนกระดาษกรองราคาประหยัดเพื่อสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์ที่ใช้กระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง (PAD) โดยใช้วิธีการพิมพ์แว็กซ์ เส้นใยนาโนเซลลูโลสที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลจำนวนมากถูกหล่อลงบนพื้นผิว PAD และใช้สำหรับตรึงหัววัดจับ aptamer เฉพาะสำหรับ Salmonella ที่มีความไวสูงในการตรวจจับ การก่อตัวของอิมมูโนคอมเพล็กซ์ (aptamer/Salmonella) กระตุ้นชั้นฉนวนบนพื้นผิว PAD ซึ่งช่วยลดการตอบสนองของสัญญาณตัวกลางรีดอกซ์ [Fe(CN)6]3-/4- ที่ตรวจพบได้อย่างมากโดยใช้การวัดปริมาตรพัลส์ดิฟเฟอเรนเชียลพัลส์ (DPV) PAD ที่จัดตั้งขึ้นแสดงการตอบสนองเชิงเส้นต่อเชื้อซัลโมเนลลาที่ไม่ได้ใช้งานภายในความเข้มข้นตั้งแต่ 10 – 109 CFU.mL-1 (ขีดจํากัดการตรวจจับ (LOD): 10 CFU.mL-1) เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีแบบกระดาษ ที่เสนอนี้แสดงให้เห็นถึงความจําเพาะสูงเหนือการวิเคราะห์ non-targeted และวัดเชื้อ Salmonella ที่ถูกค้นพบในตัวอย่างอาหารได้สำเร็จ แพลตฟอร์มนี้มีความไวสูง การเลือก ความรวดเร็ว การพกพา ไม่มีข้อกําหนดการติดฉลาก และต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ