การพัฒนาเฝือกจากปูนปลาสเตอร์เสริมไดอะตอมไมต์เเละเส้นใยลินิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิรดา เจนไพบูลย์, วรพิชชา สารธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แร่ไดอะตอมไมต์ หรือแร่ไดอะตอมมาเซียส เอิร์ฐ (Diatomite/ Diatomaceous earth) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดินเบา ในปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย น้ำหนักเบา แข็งแรง และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในงานวิจัยนี้ได้นำแร่ไดอะตอมไมต์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับใยลินินเพื่อพัฒนาเฝือกจากปูนปลาเตอร์เสริมด้วยไดอะตอมไมต์และเส้นใยลินินให้มีน้ำหนักเบาเพื่อลดการเกิดอาการบวม และศึกษาสมบัติทางกายภาพและเปรียบเทียบระหว่างแร่ไดอะตอมไมต์กับปูนปลาสเตอร์ การพัฒนาเริ่มจากการศึกษารูปแบบการทอใยลินิน หลังจากนั้นศึกษาอัตราส่วนระหว่างแร่ไดอะตอมไมต์และปูนปลาสเตอร์ที่อัตราส่วน (0:100), (25:75), (50:50), (25:75) และ (0:100) จากนั้นใยลินินรูปแบบที่ดีที่สุดและอัตราส่วนระหว่างแร่ไดอะตอมไมต์และปูนปลาสเตอร์ที่ดีที่สุดนำมาขึ้นรูปแบบวัสดุคอมโพสิต และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเฝือกจากปูนปลาเตอร์เสริมด้วยไดอะตอมไมต์และเส้นใยลินินและเฝือกแข็งจากปูนปลาสเตอร์ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้คือ เฝือกจากปูนปลาเตอร์เสริมด้วยไดอะตอมไมต์และเส้นใยลินินมีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดการเกิดอาการบวม และเฝือกจากปูนปลาเตอร์เสริมด้วยไดอะตอมไมต์และเส้นใยลินินมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเฝือกแข็งจากปูนปลาสเตอร์

คำสำคัญ: แร่ไดอะตอมไมต์; ลินิน; เฝือก; ปูนปลาสเตอร์