การพัฒนากระบวนการผลิตแอสฟัลต์จากขยะพลาสติกและยางรถยนต์เหลือใช้ เพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำมันดิบในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์ในปัจจุบัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รอมฎอน จิตภาค, อามีน บือแนปีแน, ซุลกิฟลี เจ๊ะนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นูซีลาห์ โต๊ะเตบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเเละการพัฒนากระบวนการผลิตเเอสฟัลต์จากพลาสติกเเละยางรถยนต์ เพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำมันดิบในกระบวนการผลิตเเอสฟัลต์ในปัจจุบัน ซึ่งขยะพลาสติกที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้คือถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์ประเภท 4-พอลีไอโซพริน ที่มีจำนวนมากเเละตกค้างในสิ่งเเวดล้อม โดยนำขยะถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์มาทำความสะอาดเเละตัดให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก โดยใช้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนสถานะให้อยูในรูปของเหลว เเล้วนำไปผสมกับยางมะตอย เเล้วนำไปทำเป็นตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของยางมะตอยจากส่วนผสมของขยะถูงพลาสติกเเละยางรถยนต์ โดยการทดสอบความต้านทานเเละความเเข็งเเรงของตัวอย่าง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของขยะถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์ในกระบวนการผลิตยางมะตอย ผลการทดลอง พบว่าขยะถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์สามารถเพิ่มความต้านทานเเละความเเข็งเเรงของยางมะตอย เเละมีเเนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนของขยะถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในเเต่ละอัตราส่วนผสม ทั้งนี้ยังมีค่าการต้านทานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ AFTMD3462 ที่กำหนดค่าความต้านทานของยางมะตอยไว้ไม่ต่ำกว่า 16.7 N เเละสภาวะที่เหมาะสมของขยะถุงพลาสติกเเละยางรถยนต์ในการเผาไหม้ ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ของกระบวนการผลิตยางมะตอย