การศึกษาและพฒั นาการส่งพลังไฟฟ้าในรูปแบบของคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าโดยมี ลําเเสงความถี่สูงเป็นตัวกลางในคลื่นความถี่ไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา นิยะนุช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ ปัจจุบันมนุษย์ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยี wireless charger ที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุ ท่ีเป็นหนึ่งในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ําที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่มีข้อเสียที่ระยะทางที่สามารถใช้ งานได้นั้นมีจํากัดและมีการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่งเป็นจํานวนมากกว่าครึ่ง ผู้จัดทําจึงได้สังเกตุเห็น ข้อเสียเหล่านี้จึงนํามาสู่การศึกษาและค้นคว้าโครงงานฉบับนี้

จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “สนามทั้งสองจะมีค่าสูงสุดพร้อมกันและต่ําสุดพร้อมกัน นั่นคือทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีเฟสตรงกัน โดยทิศของสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก และสนามทั้งสองมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของ คลื่น” ที่กล่าวมานั้นจึงทําให้ผู้จัดทําตั้งสมมติฐานว่า ถ้าเราปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสองคลื่นที่มีความถี่ต่างกัน ทําให้เกิดการซ้อนทับกันของคลื่นทั้งสองในลักษณะสามมิติ ซึ่งสามารถเหนี่ยวนําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังตัวรับ ที่อยู่ไกลกว่าเดิมได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบรรดาลใจในการจัดทําโครงงานในครั้งน