การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวาผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อพัฒนาถุงปลูกแบบย่อยสลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิตา จันทมิฬ, กมลเนตร ขวัญดี, จักรกริช กุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวาผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อพัฒนาถุงปลูกแบบย่อยสลายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการเกษตร ศึกษาการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ นอกจากนั้นยังีการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในส่วนผสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตถุงปลูกพืชแบบย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของขั้นตอนการทำ คือเริ่มจากการเตรียมชิ้นส่วนของผักตบชวามาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปอบแห้ง บดให้มีลักษณะเป็นผง นำไปฟอกเพื่อให้ได้สารสกัด CMC แล้วนำไปทำแผ่นฟิล์มโดยการเทสารละลายผงเซลลูโลสของผักตบชวาผสมกับปุ๋ยและกลีเซอรอลลงในแม่พิมพ์และอบแห้ง แซะออกมาเป็นแผ่นแล้วเอาตัวอย่างมาทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายในดิน,การละลายในน้ำ,กรด,เบส และ กลาง ค่า pH และความคงตัวของแผ่นฟิล์มโดยควบคุมให้ขนาดของแผ่นฟิล์มที่ตัดออกไปใช้หรือปริมาณของผงเซลลูโลสให้เท่ากัน