เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วย IOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราเทพ ศรีเพ็ชร, อิทธิพัฒน์ โลหะลักษณาเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากช่วงโควิด-19 ที่ผู้คนต้อง

ใช้ชีวิตประจำวันแต่ในที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สัตว์เลี้ยงถูกเลี้ยงเพื่อใช้

ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความบันเทิง

การประกวด การแข่งขัน และอีกหลากหลายประการ แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สัตว์เลี้ยง มี

ประโยชน์เพื่อช่วยผ่อนคลายจากความกังวลหลายด้านของคนเลี้ยง

ในปี2564 การเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากสถิติผู้เลี้ยงสัตว์

และสัตว์อื่น ๆ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 พบว่ามีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ทั้งหมดทั่วประเทศ

จำนวน 883,268 ตัว โดยผู้เลี้ยงและสหกรณ์ 64,761 ราย ซึ่งจะพบว่าภายในระยะเวลาแค่ 3 ปีนี้มี จำนวนผู้เลี้ยงและจำนวนสัตว์เลี้ยงมากและลดลงตาม

ในแต่ละปี