มีดกรีดยางสายฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวันฉาย ดีพันธ์, วราเทพ ลาวงษ์, ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, พณิฐพิดา ยางงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีดกรีดยางสายฟ้า (Thunder Rubber Tapper) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ออกแบบและสร้าง มีดกรีดยางสายฟ้า (Thunder Rubber Tapper) 2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของมีดกรีดยางเจ๊ะบงกับมีดกรีดยางสายฟ้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับวิธีการกรีดยางด้วยมีดกรีดยางเจ๊ะบง ซึ่งข้อเสียตรงที่ใช้แรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์มาก มีความจำกัดจำนวนต้นที่กรีดได้ต่อวันต่อคน การสูญเสียพลังงานในการออกแรงกระตุกเพื่อให้คมมีดเฉือนเปลือกยางเป็นระยะทางยาว มีการสิ้นเปลืองเปลือกสูงและเยื่อเจริญถูกทำลาย โดยออกแบบเครื่องกรีดยางพาราโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังเพื่อทดแทนพลังงานของคน ออกแบบชิ้นส่วนการควบคุมความหนาและความลึกเพื่อให้ได้รอยกรีดสม่ำเสมอและสามารถกรีดยางในแบบเดิมได้แม้พลังงานหมดโดยคงรูปร่างของมีดเจ๊ะบงไว้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบเวลาในการกรีดยาง การสิ้นเปลืองเปลือก รอยแผล และปริมาณของน้ำยางระหว่างมีดกรีดยางเจ๊ะบงและมีดกรีดยางสายฟ้าในการกรีดยางต่อต้น เป็นจำนวน 10 ต้น ของเกษตรกรสวนยาง ส.ก.ย. นางจันทร์แดง ภักษารัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการ กรีดด้วยมีดกรีดยางเจ๊ะบงใช้เวลา 15.80 วินาที และมีดกรีดยางสายฟ้าใช้เวลา 13.60 วินาที การสิ้นเปลืองเปลือกมีดกรีดยางเจ๊ะบงมีค่าเฉลี่ย 2.20 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยความแปรปรวน 0.12 มีดกรีดยางสายฟ้ามีการสิ้นเปลืองเปลือกมีค่าเฉลี่ย 2.00 มิลลิเมตร และมีค่าความแปรปรวนอยู่ที่ 0.06 ความพึงพอใจของผู้ชำนาญการในการทดลองใช้มีดกรีดยางสายฟ้า ปริมาณน้ำยางที่เพิ่มขึ้นในระดับมาก ความสม่ำเสมอระดับ มากที่สุด บาดแผลจากการกรีดอยู่ที่ระดับมากที่สุด ปริมาณน้ำยางในการกรีดยางของมีดเจ๊ะบงมีค่าเฉลี่ย 0.28 มีดกรีดยางสายฟ้ามีค่าเฉลี่ย 0.31 และเวลาที่ใช้ในการกรีดอยู่ที่ระดับมาก สำหรับความคุ้มทุนของมีดกรีดยางสายฟ้ามีความคุ้มทุนในด้านผลผลิต แต่มีปริมาณต้นทุนที่สูงซึ่งสามารถชดเชยด้วยผลผลิตที่ได้จากการใช้งาน การสิ้นเปลืองพลังงานมีดกรีดยางสายฟ้า (Thunder Rubber Tapper) สามารถกรีดยางได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5-8 ชั่วโมง