มีดกรีดยางสปีดพลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกสุดา แซ่อึ้ง, สิรดนัย อุบลภคพงศ์, สุภกฤษฎิ์ พงศ์ศิรินพคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ กองมาศ, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นหนึ่งเศรษฐกิจหลักของไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางกว่า1.4ล้านครัวเรือน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งเสริมอาชีพและมีโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คณะผู้พัฒนาเล็งเห็นในจุดนี้จึงมีความต้องการที่จะพัฒนามีดกรีดยางให้มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้นเนื่องจากต้นยางแต่ละต้นมีความหนาที่ไม่เท่ากันแม้แต่ในต้นเดียวกันก็มีความหนาของไม้ในแต่ละจุดไม่เท่ากันวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก กรีดยางให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว