การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้สารโดยการใช้สารที่ให้แกีสคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ อ้วนแก้ว, สนธยา ประดิษฐ์ศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเปรียบเทียบสารที่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันและเป็นสารที่ทำให้เกิดฟองสามารถนำขึ้นรูปเป็นโฟมได้ ได้แก่ ผงฟู หินปูน และแป้งหมักข้าวหมาก