การศึกษาและออกแบบรูปร่างของใบพัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพัดลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโชค บุญศรี, ธนกฤต ซุนเฟื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพัดลมถูกใช้อย่างแพร่หลายมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ประชากรจึงนิยมใช้พัดลมและเครื่องปรับอากาศ แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีราคาที่ค่อนข้างสูง พัดลมจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนไทย ซึ่งพัดลมก็มีผลเสียได้เหมือนกันเช่น หากอากาศที่ออกจากพัดลมไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ จะทำให้ผู้ใช้งานเสียสุขภาพได้ โดยอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากอากาศจากธรรมชาติเข้ามาแทนที่อากาศที่พัดลมพัดออกไม่ทัน เนื่องจากอากาศที่พัดลมพัดออกมีอัตราการไหล (Flow rate) มากเกินไป ทางผู้จัดทำจึงต้องการหาวิธีที่จะทำให้ใช้พัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเลือกที่ศึกษาส่วนรูปร่างของใบพัดพัดลม ซึ่งเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดลมขึ้น และนำผลจากการศึกษามาออกแบบใบพัดใหม่ เพื่อให้ได้ชิ้นงานใบพัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด