แผ่นไม้สังเคราะห์จากกระดาษลูกฟูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ศักดิ์แสงโสภา, อัจราพร ชาแสน, ณัฏฐชุดา สอนไชยาชูวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์