กังหันน้ำจากเซรามิครูพรุนเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤษนันท์ ปลีคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการขยายของอุตสาหกรรมและส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาที่พบคือการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่มีพิษภายในน้ำ กระบวนการที่ใช้ในการบำบัดน้ำคือ Photocatalysis ปฏิกิริยานี้จะใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาสลายโครงสร้างสารพิษผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาให้กลายเป็นสารที่ไม่มีพิษ ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่นำมาใช้ในกระบวนการ Photocatalysis โดย TiO2 นั้นได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะ มีความเสถียรทางเคมีสูงมาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาไม่แพง ผู้วิจัยจึงสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาจากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับจากวัสดุในท้องถิ่นที่ และผสมเกสรหญ้าขจรจบที่มีขนาดเล็กในวัสดุดินเผา นำไปเผาเพื่อให้เกิดรูพรุนเปิดภายในเป็นเซรามิครูพรุน สร้างให้มีคุณสมบัติ Photocatalysis โดยการใส่ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2 ) ในเซรามิค เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียในด้านการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในน้ำ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ากังหันเติมอากาศเพียงอย่างเดียว สมมติฐาน คือ สามารถสร้างกังหันน้ำชัยจากเซรามิกรูพรุนเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ แล้วจะสามารถบำบัดสารอินทรีย์ที่มีพิษภายในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถทำกังหันน้ำจากเซรามิกรูพรุนเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สามารถบำบัดน้ำจากการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ได้