กระถางต้นไม้จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกไข่เป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิ่นมนัส มิ่งเมือง, วสิตา ชูเนตร, สุปรียา อุดมรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฐาภรณ์ คงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่และไข่เป็ดถือเป็นองค์ประกอบของอาหารที่ได้รับการนิยมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากปริมาณของไข่ไก่และไข่เป็ดคือเปลือกไข่ไก่และเปลือกไข่เป็ดที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นขยะต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงงานมีแนวคิดที่จะดำเนินการศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบของการนำพัสดุเหลือใช้ในการบริโภคครัวเรือนและในร้านอาหารเหล่านี้มาสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน เช่น เปลือกของสัตว์ที่นิยมบริโภคได้แก่เปลือกไข่ โดยการนำไปตากแห้งแล้วบดให้ละเอียดเพื่อสกัดนำแคลเซียมคาร์บอเนตมาทดแทนทราย เพื่อสร้างกระถางต้นไม้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาไข่ไก่และเปลือกไข่เป็ดอีกด้วย