การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการปักชำแบบควบแน่น โดยใช้ออกซิน ไคโตซานคอมพาวด์ด้วยซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสวี เหล่าต้น, กัญญาณัฐ เพ็งเจริญ, กิตติพัฒน์ กัณหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการปักชำแบบควบแน่นโดยใช้ออกซิน ไคโตซานคอมพาวด์ด้วยซิงค์ออกไซด์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของยอดพืชที่สามารถสร้าง ออกซิน ศึกษาผลของไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยส่งเสริมต่อการเร่งรากของต้นหนานเฉาเหว่ย ด้วยวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการปักชำแบบควบแน่น จากการศึกษาปริมาณออกซินในยอดพืช 5 ชนิดได้แก่ ยอดกะเพรา ยอดตำลึง ยอดแค ยอดผักหวาน และยอดพริก พบว่า ยอดพริกมีปริมาณออกซินที่สกัดได้มีปริมาณออกซินมากที่สุด เฉลี่ย 18.00 มิลลิกรัมกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นศึกษาปริมาณความเข้มข้นออกซินในยอดพืชที่มีผลต่อการงอกรากด้วยเทคนิคการปักชำแบบควบแน่น พบว่า ออกซินในยอดพริกที่มีความเข้มข้นของออกซิน 50 กรัมต่อลิตร มีผลต่อการงอกรากมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนรากเฉลี่ย 10.95±3.25 ราก ความยาวของรากเฉลี่ย 14.28±5.32 เซนติเมตร และน้ำหนักของรากเฉลี่ย 0.22±0.08 กรัม ตามลำดับ จากนั้นศึกษาระยะเวลาการแช่สารละลายออกชินที่มีผลต่อการงอกราก พบว่า ระยะเวลาในการแช่สารละลายออกซินของต้นหนานเฉาเหว่ย 40 นาที มีผลต่อการงอกรากมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนรากเฉลี่ย 18.97±8.36 ราก ความยาวของรากเฉลี่ย 14.78±6.39 เซนติเมตร น้ำหนักของรากเฉลี่ย 0.32±0.11 กรัม และทำการศึกษาผลของ ไคโตซานจากเปลือกปูม้าและเปลือกหอยเชอรี่ที่ช่วยเสริมการงอกรากของต้นหนานเฉาเหว่ย ผลการทดลองพบว่า ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ความเข้มข้น 1% กับออกซินจากยอดพริก 50 กรัมต่อลิตร มีผลต่อการงอกรากซึ่งมีจำนวนรากเฉลี่ย 22.67±7.96 ราก ความยาวของรากเฉลี่ย 15.68±2.56 เซนติเมตร น้ำหนักของรากเฉลี่ย 0.35±0.14 กรัม และศึกษาประสิทธิภาพของสารซิงค์ออกไซด์ที่ช่วยเสริมกับออกซินและ ไคโตซานต่อการงอกรากของต้นหนานเฉาเหว่ย พบว่า สารซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ซิงค์ออกไซด์ 0.1% ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยเสริมออกซินและไคโตซาน โดยมีจำนวนรากเฉลี่ย 25.12±6.34 ราก ความยาวของรากเฉลี่ย 17.51±2.45 เซนติเมตร น้ำหนักของรากเฉลี่ย 0.36±0.17 กรัม ตามลำดับ